Admin
 

SLIP PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK & SURAT PENGESAHAN PENGIJAZAHAN
 
 
 
 
Sign In menggunakan ID & Kata Laluan Emel USM
Sign In using your ID & Password USM Email Account
 
LUPA KATALALUAN? Boleh hubungi ServisDesk PPKT :
FORGOT PASSWORD? Please contact PPKT ServiceDesk :

Kampus Induk/Main Campus : 04 653 4400
Kampus Kejuruteraan/Engineering Campus : 04 599 5333
Kampus Kesihatan/Health Campus : 09 767 1111
IPPT/Advanced Medical & Dental Institute : 04 562 2111

Pertanyaan atau masalah berkaitan sistem ini boleh dikemukakan kepada :
Any Questions regarding the system can be directed to:
Emel/Email : bpm_ict@usm.my @ Telefon/Phone : 04-653 2424

Jika anda tidak boleh SIGN IN dan merupakan graduan Ijazah Tinggi (Mod Penyelidikan), sila hubungi IPS untuk pengesahan di talian 04-653 2994/2953/2945.
If you can't SIGN IN and have graduated in Master/PHD (Research Mode), please contact IPS for confirmation at 04-653 2994/2953/2945.

Hubungi kami pada hari ISNIN hingga JUMAAT, 8.30 pagi - 4.30 petang untuk sebarang pertanyaan.
Contact us for any questions on MONDAY to FRIDAY at 8.30 am - 4.30 pm.
  
Bahagian Pengurusan Maklumat & ICT © 2016, Universiti Sains Malaysia